Bij het conclaaf

Gebeden

Eerste Lezing 

Tweede Lezing (keuze)

Evangelielezing (keuze)

Gebed na de keuze van de nieuwe Paus bekend is

Verschillende gebeden voor de keuze van een paus


(Altaarmissaal, misformulieren en gebeden voor verschillende noden, blz. 1195-1196)

Openingstekst
Ik zal een priester voor mijn dienst aanstellen
die trouw zal zijn:
een man naar mijn hart, die zal doen wat ik verlang.
Ik zal een bestendig huis voor hem bouwen
en altijd zal hij vertoeven voor mijn aanschijn.

Gebed
God, die als eeuwige herder
uw kudde zonder ophouden beschermt en leidt,
schenk in uw overgrote liefde aan de kerk een herder
die u om zijn heiligheid welgevallig is
en voor ons een zegen zal zijn
Door zijn nooit aflatende zorg.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Gebed over de gaven
Heer, wees ons in uw grote goedheid genadig
en schenk ons door deze heilige gaven,
die wij u vol eerbied aanbieden,
de vreugde
als het hoofd van uw kerk een herder te bezitten
die u welgevallig is.
Door Christus onze Heer.

Communie-tekst
Dit zegt de Heer:
Ik heb u uitgekozen en u de taak gegeven
om vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.

Gebed na de communie
Heer, gij hebt ons gesterkt met het heilzaam sacrament
van het lichaam en bloed van uw eniggeboren Zoon.
Schenk ons de grote genade en vreugde
een herder te hebben die uw volk onderricht in de deugd
en de harten van de gelovigen vervult
met de waarheid van het evangelie.
Door Christus onze Heer.

________________________________________________________________

Lezingendienst


(Lectionarium voor de weekdagen, deel IV, 2. Bijzondere omstandigheden blz. 610-612)

Eerste lezing
De Heer heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen

Uit de Profeet Jesaja 61,1-3a

De geest van de Heer God rust op mij;
Hij heeft mij gezalfd
om aan armen de blijde boodschap te brengen.
Hij heeft mij gezonden
om te genezen wier hart gebroken is,
om gevangenen hun vrijlating te melden,
aan wie opgesloten zijn hun vrijheid;
om aan te kondigen het genadejaar van de Heer,
en de dag der vergelding van onze God;
om alle bedroefden op te beuren,
om aan Sions treurenden in plaats van rouw
een diadeem te geven en op te zetten.

Tussenzang Ps. 89 (88),4-5,21-22,25 en 27

Refr. Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen.

Ik heb met David een verbond gesloten,
en mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Mijn dienaar David heb ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.

________________________________________________________________

Tweede lezing
Het hele leven bereikt zijn volle wasdom en bouwt zichzelf op in liefde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Efeze Ef. 4,11-16

Hij heeft ook gaven gegeven:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te zamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel:
elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten
bereikt het zijn volle wasdom
door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.

(Zie weekdagenlectionarium III, nr. 347, blz. 592 (vanaf vers 11))

________________________________________________________________

of

Tweede lezing
Christus werd door God geroepen tot priester op de wijze van Melchisédek.

Uit de brief aan de Hebreeën Hebr. 5,1-10

Broeders en zusters,

Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen
om hen te vertegenwoordigen bij God
en om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen
daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,
even goed aan zijn eigen zonden denken
als aan die van het volk.
En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen:
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
Ook Christus
heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan die Hem zei:
"Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb u heden verwekt."
En elders zegt Hij:
"Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek."
In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil,
door God uitgeroepen tot hogepriester
op de wijze van Melchisédek.

(Zie weekdagenlectionarium II, nr. 13, blz. 27)

________________________________________________________________

Alleluia en Vers voor het evangelie Joh. 15,9

Alleluia. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb heb ook ik u liefgehad.
Blijf in mijn liefde. Alleluia.

Evangelie
Ik heb u uitgekozen en u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes Joh. 15,9-17

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad.
"Blijft in mijn liefde.
"Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
"Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
"Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
"Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
"Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
"Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
"Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
"Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
"Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt."

(Zie weekdagenlectionarium IV, nr. 250, blz. 397)

________________________________________________________________

of

Alleluia en Vers voor het evangelie Joh. 10,11

Alleluia. Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Alleluia.

Evangelie
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes Joh. 17,11b.17-23

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:

'Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
Wijd hen U toe in de waarheid.
Uw woord is waarheid.
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.

Niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U:
dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.'

________________________________________________________________
© Nationale Raad voor Liturgie

 

Na de keuze van de nieuwe Paus is bekend gemaakt:

"God, Gij hebt uw dienaar N. uitverkoren om,
als opvolger van de apostel Petrus,
herder te zijn van geheel uw kudde.
Luister in uw goedheid naar het gebed van uw volk:
geef dat Christus' plaatsbekleder op aarde
zijn broeders bevestigt
en dat de kerk overal met hem verbonden blijft
door de band van eenheid, liefde en vrede.
Mogen zo allen in U, hun Herder,
de waarheid en het eeuwig leven vinden.
Door Christus onze Heer. Amen"